A közterületek elnevezése és a házszámozás

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

2018-12-01-tól

Máriahalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Máriahalom község közigazgatási területén található közterületekre, magánutakra és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában magánútnak kell tekinteni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§ 8. pontja alapján meghatározott magánterületet.

2. A közterületek elnevezésének és az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés szabályai

3. §

A közterület elnevezésére, elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) a települési képviselő, a nemzetiségi önkormányzatok, az érintett közterülettel határos ingatlanokon lakók vagy ott ingatlannal rendelkezni jogosultak több mint fele, továbbá bármely Máriahalmon bejegyzett társadalmi szervezet tehet javaslatot a Képviselő-testület számára.

4.§

(1) A közterület elnevezésének előkészítési eljárása során minden esetben ki kell kérni a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) szakvéleményét.

(2) Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.

(3) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a községi honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

5.§

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalát, a Levéltárat, a Dorogi Rendőrkapitányságot, a Magyar Postát, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az Országos Mentőszolgálatot és a közműszolgáltatókat.

3. Magánutak elnevezésének szabályai

6.§

Magánút elnevezésére tulajdonosa kérelmére, vagy a magánút elnevezésének kezdeményezéséhez történő hozzájárulása esetén a képviselő-testület jogosult, e rendelet 3-5.§-ainak figyelembevételével.

4. A házszám-megállapítás szabályai

7. §

(1) Az ingatlanok házszámát úgy kell megállapítani, hogy a számok a település központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(4) Az (1)-(2) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a kialakult házszámozás e rendelkezésekkel ellentétes.

5. Közterületnevet és házszámot jelző táblák elhelyezésének szabályai

8. §

(1) A közterületek nevét jól látható módon táblán kell feltüntetni.

(2) A táblát a közterületek végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(3) A táblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) A tábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(5) A táblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

9. §

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető táblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető táblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

10.§

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan házfalára, az ingatlan utcafronti kerítésére, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

                    Murczin Kálmán                                                              Héder János

                      polgármester                                                                    jegyző