A helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátása

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (VI.9.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

2021-01-20-tól

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Máriahalom Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdésében, valamint 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Máriahalom Község Német Nemzetiség Önkormányzatával folytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1.§


(1)


A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét; a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.
(2)
A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Közösségi színtér és könyvtári szolgáltatás

2.§


(1)


Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színteret működtet, az alábbi helyszíneken:a) Kultúrház, Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 11., 10/5 hrsz.b) Sport- és közösségi hely, Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 29., 24 hrsz.
(2)

Az Önkormányzat a kötelező könyvtári ellátást a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral (2800 Tatabánya, Fő tér 2.) kötött megállapodás útján, a Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 38/C. szám, 317/2 hrsz. alatti épületben „Könyvtári, információs és közösségi hely” elnevezéssel biztosítja.

Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások

3.§


(1)


Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: Tv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az a) és d) pontokban meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja.
(2)A Tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, „művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:a) a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a közösségi színtér használatát biztosítja,b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat által szervezett községi rendezvényeken.
(3)

A Tv. 76. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott, „a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:a)[1] a helytörténettel, helyi népművészettel, Máriahalom szellemi kulturális örökségével foglalkozó szakkörök, klubok, egyéb csoportok részére a közösségi színtér használatának biztosítása, a községi rendezvényekbe történő bevonása,
b) a helyi művelődési, népművészeti szokásokat bemutató rendezvények szervezése,c) a helyi német nemzetiség kulturális értékeit, anyanyelve megőrzését célzó tevékenységeik támogatása,d) a helyi rendezvényeken kulturális értékeik bemutatásának biztosítása.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

4.§


Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

Záró rendelkezések

5.§(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kulturális javak védelméről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 3/2003.(III.25.) önkormányzati rendelete.

                    Murczin Kálmán                                                              Héder János
                       polgármester                                                                      jegyző