Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021-03-11-tól

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében
eljáró Máriahalom község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 237. §-ában, valamint a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Máriahalom Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a
továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira, valamint a helyi önkormányzat
költségvetési szervére.
2. § Máriahalom Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve:
a) a Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda


2. Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési bevételei és kiadásai


3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét
153.990.229- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét
134.587.214, – Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének kiadási
főösszegét 153.990.229- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét
134.587.214- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési bevételi és
kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint
fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének bevételi és kiadási
kiemelt előirányzatait – költségvetési szervenként összesített – kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet
szerint fogadja el.


3. A Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai


4. § (1) A Képviselő-testület a Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi gazdálkodásához
kapcsolódó bevételi főösszegét 19.672.147 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét
269.232 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi gazdálkodásához
kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főösszeggel egyezően – 19.672.147
Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi gazdálkodásához
kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően,
kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 3. melléklete
szerint fogadja el.


4. A Máriahalom Község Önkormányzata 2021. évi intézményi költségvetési
bevételei és költségvetési kiadásai


5. § (1) A Képviselő-testület a Máriahalom Község Önkormányzata intézményi költségvetése
2021. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét – a konszolidált bevételi
főösszeggel egyezően 134.318.082 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Máriahalom Község Önkormányzata intézményi költségvetése
2021. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 134.318.082 Ft-ban,
konszolidált kiadási főösszegét 114.915.067 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Máriahalom Község Önkormányzata intézményi költségvetés 2021.
évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a
rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a
rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.


5. Engedélyezett létszám


6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a
rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.


6. Költségvetési egyenleg


7. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele
49.154.986 Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 133.086.348 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és
kiadás különbözete – 83.931.362- Ft, melyből
a) felhalmozási célú hitelfelvétel …………………………………………………………………….. 0 Ft,
b) Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány igénybevétele …….. 85.273.096 Ft,
c) Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ……………………………….. 159.132 Ft,
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése …………………….. – 1.500.866 Ft.
8. § (1) A költségvetési maradvány elszámolására és felhasználására vonatkozóan az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint kell eljárni.


7. Felhalmozási célok


9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak célonkénti és
feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat 2021. évi Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló
projektet nem tervezett.


8. Költségvetési tartalékok


11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 9.459.944 Ft-ban állapítja meg,
mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül
szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 1.459.944 Ft.
(3) Az általános tartalék felett az (4) bekezdés kivételével a Képviselő-testület rendelkezik.
(4) A Képviselő-testület – a soron következő testületi ülésen történő utólagos tájékoztatás
kötelezettségével – felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére
alkalmanként 500.000 Ft összegig rendelkezzen.
(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a pályázati beruházások terven
felüli finanszírozására elkülönített céltartalék 8.000.000 Ft, mely felett a Képviselő-testület
rendelkezik.


9. Az előirányzat módosítása


12. § (1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés
kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzatmódosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek
közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
13. § (1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester az Áht.-ban és az Ávr.-ben
szabályozottak szerint tesz javaslatot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen
jóváhagyottnál nagyobb kiadással nem járhatnak.
(3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály,
illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja.
14. § (1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely
költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára
pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente
tájékoztatni köteles.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás
nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az
előirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól
eltérő csökkentésére.
(3) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a
pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiadási
többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a
költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.
(4) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő
hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során.


10. A költségvetési szervek gazdálkodása


15. § (1) Az Önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát
nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját
tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a külön
jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati
maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért,
az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról készült
információk valódiságáért, valamint az előirányzat módosítások e rendeletben
meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.
(4) A 2021. január 1. és jelen költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban (átmeneti
gazdálkodás időszakban) beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen rendelet
tartalmazza.


11. Költségvetési többlet


16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
(felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló
szabad pénzeszköz – pénzlekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A
Polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással
egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.
(3) Értékpapír vásárlásról a Képviselő-testület esetenként dönt.


12. Pénzellátás


17. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Dági Közös Önkormányzati
Hivatal.
(2) A költségvetési kiadások fedezetét a Képviselő-testület az előirányzat felhasználási
ütemtervnek megfelelően biztosítja, melyet a Képviselő-testület e rendelet 7. melléklete
szerint hagy jóvá.
18. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Máriahalom Község
Önkormányzatának hivatalos honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát
követő 60. napig.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a
támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.
19. § (1) Az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az Önkormányzathoz tartozó vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó
értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a
szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések
esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a
szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati költségvetési
szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy
könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként
visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az
(1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.


13. Illetményalap


20. § A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a Dági Közös Önkormányzati
Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot – a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 46.380,–Ft-ban
állapítja meg.


14. Vegyes és záró rendelkezések


21. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés rendeletének hatályba lépéséig felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetés gazdálkodásának zavartalan megkezdéséhez, az
önkormányzatot a jogszabályok alapján megillető bevételeket beszedje és az előző évi kiadási
előirányzaton belül a kiadásokat időarányosan teljesítse.
22. § (1) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet mellékletei:


1. melléklet Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési előirányzatai
2. melléklet Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt
előirányzatait – költségvetési szervenként összesített – kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban
3. melléklet A Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi gazdálkodásához
kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, a
rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt
alaptevékenységenként
4. melléklet A Máriahalom Község Önkormányzata intézményi költségvetése
2021. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció
szerint besorolt alaptevékenységenként
5. melléklet Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak
engedélyezett létszáma
6. melléklet Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatainak
célonkénti és feladatonkénti részletezése
7. melléklet Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv az
önkormányzat összesített költségvetésére
8. melléklet A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett
előirányzatainak keretszámai
Máriahalom, 2021. március. 10.


                     Murczin Kálmán                                                            Héder János
                       polgármester                                                                  jegyző

Mellékletek